Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019

 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019

Szukamy najpiękniejszej wsi na Pomorzu Zachodnim !

Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:

  • dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
  • działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
  • działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
  • atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Pula środków w konkursie wynosi 100 000,00 zł

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, za zajęcie odpowiednio:

I miejsce – 40 000 zł

II miejsce – 30 000 zł

III miejsce – 20 000 zł

Wyróżnienie – 10 000 zł

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu, do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Gmina może zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215,  91 44-10-233 , e-mail: ajaszczuk@wzp.pl, pmakatun@wzp.pl

Informacje nt. konkursu są również dostępne na stronie http://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-pn-piekna-zachodniopomorska-wies-2019 oraz http://www.wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies-0